หัวหน้างานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างและหัวหน้างานสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างโอกาสและการเชื่อมโยงตลาดในจังหวัดให้แก่ผู้ประกอบการ...

2019-01-16 INTECH

ในวันที่ 15 มกราคม 2561 หัวหน้างานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างและหัวหน้างานสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างโอกาสและการเชื่อมโยงตลาดในจังหวัดให้แก่ผู้ประกอบการ ในจังหวัดพิษณุโลก 

โดยมีนางสาวสุนีย์ แก้วสมสี ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรม
และผู้ประกอบการเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  จังหวัดพิษณุโลก