ประกาศกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างโครงการฯ

2018-12-20 INTECH
ประกาศกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างโครงการฯ

รายชื่อตามเอกสารแนบ