กองถ่ายทอดเทคโนโลยี

The Division
of Technology Transfer
Naresuan University
image

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

2019-01-16 : อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, รองอธิการบดี, ผู้อำนวยการและหัวหน้างาน กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน..... | Read More
2019-01-16 : หัวหน้างานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างและหัวหน้างานสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างโอกาสและการเชื่อมโยงตลาดในจังหวัดให้แก่ผู้ประกอบการ... | Read More
2019-01-03 : โครงการศึกษาดูงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้างผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปรุ่นใหม่ (Agro Startup 4.0).... | Read More
2019-01-03 : โครงการศึกษาดูงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้างผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปรุ่นใหม่ (Agro Startup 4.0).... | Read More
2018-12-20 : ประกาศกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างโครงการฯ | Read More